Namens de Staten nodigt de benoemingscommissie Ombudsman St. Maarten kandidaten uit te solliciteren naar de functie: Ombudsman van St. Maarten

Het ambt van de Ombudsman heeft als basis de Landsverordening regelende de instelling van een ombudsman (Landsverordening ombudsman) (A.B. 2010 no. 87). De Ombudsman (M/V) wordt op voordracht van de benoemingscommissie, gevormd door de vicevoorzitter van de Raad van Advies, de president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, door de Staten benoemd voor een periode van 7 jaar.

De Ombudsman is een eenhoofdig Hoog College van Staat die naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief onderzoekt en toetst of een bepaalde gedraging van een ambtenaar of van een lid van een orgaan verricht in de uitoefening van zijn/haar functie, aan de geldende behoorlijkheidsvereisten voldoet, teneinde daaromtrent een oordeel, of een conclusie te geven of aanbevelingen te verstrekken. Van de Ombudsman wordt verder een zelfstandige uitvoering van de volgende taken verwacht:

 • het doen van voorstellen ter oplossing van ingediende of geconstateerde dan wel in behandeling zijnde klachten;
 • het bemiddelen tussen de burger en het bestuursorgaan;
 • het geven van een oordeel met betrekking tot de (on)rechtmatigheid van een overheidshandelen jegens de burger(s).

De Ombudsman is tevens conform de Staatsregeling en de Landsverordening Constitutioneel Hof belast met het aanhangig maken van een zaak ter gehele of gedeeltelijke vernietiging van een bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regeling. 

Functie-eisen/profiel:

I.  Kennis en deskundigheid

 • het beschikken over uitgebreide kennis op vakgebieden, zijnde: een afgeronde juridische opleiding op academisch niveau;
 • educatieve, sociaal-maatschappelijke en politieke aangelegenheden;
 • economie en financiën;
 • kennis van het recht van St. Maarten, in het bijzonder het staats-en bestuursrecht;
 • kennis van en inzicht in bestuurlijke en constitutionele verhoudingen;

 

II.  Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden 

 • organisatiegericht kunnen aansturen: initiatief nemend, overzicht hebben en richtinggevend;
 • inzicht in de werking van politiek en overheid;
 • vermogen om zich in andere rechtsgebieden en beleidsterreinen te verdiepen;
 • vanuit een onafhankelijke positie een bijdrage kunnen leveren met betrekking tot behoorlijk bestuur bij de oordeelvorming
  en besluitvorming in de relatie burger en overheid;
 • communicatief: op academisch niveau verbaal en schriftelijk rapporteren in de Nederlandse en Engelse taal;
 • sterk ontwikkeld onderzoek en analytisch vermogen;
 • gezaghebbend: boven de politiek en partijen kunnen staan;
 • sterke affiniteit met burgers en de media;
 • onpartijdigheid;
 • inlevingsvermogen;
 • oplossingsgerichte instelling;
 • besluitvaardigheid;
 • tactvol/diplomatisch;
 • stressbestendigheid;

 

III.  Bijzondere eigenschappen en voorwaarden

 • de Ombudsman moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • ingezetene van St. Maarten;
 • integer;
 • 45 jaar of ouder zijn;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • van onbesproken en onberispelijke reputatie;
 • brede belangstelling en meer dan 5 jaar ervaring in een functie op academisch niveau;
 • geen onverenigbare (neven)functies of tegenstrijdige belangen die twijfel over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Ombudsman kan opwekken (artikel 4 Landsverordening ombudsman);
 • flexibiliteit in de omgang met de burger en de overheid;
 • affiniteit met managementtaken;
 • goede contactuele eigenschappen.

 

Arbeidsvoorwaarden 

Bezoldiging conform schaal 17 van de bezoldigingsregeling (A.B. 2010, no. 21). Representatie toelage van 6 procent van de bezoldiging. 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van een selectieprocedure, alsmede een medische keuring en verklaring van goed gedrag.

Schriftelijke sollicitaties dienen, vergezeld van een Curriculum Vitae, inclusief kopieën van behaalde diploma’s, uiterlijk 26 april 2017 aanstaande in een enveloppe met vermelding “Sollicitatie Ombudsman” gericht te worden aan:

De Vicevoorzitter van de Raad van Advies Sint Maarten, mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon, Raad van Advies, E.C. Richardsonstreet 13, Philipsburg, St. Maarten. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Vicevoorzitter Raad van Advies, mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon tel: +1-721-542-0953.